என் படைப்புகள்

30 மார்ச் 2012

போதுமா???

போதுமெனும் மனமா பொன்செய்யும் மருந்து?
போதைதரும் பொன்னா மனிதனின் இலக்கு?
போதுமென நின்றால் இமயம் எட்டுமா?
போலியான கணிப்பால் என்றும் நின்றிடாதே!
போற்றலும் வெற்றிகளும் முடிவல்ல - இந்த
போதையேற்றும் பொரிகளிலே சிக்கிடாதே?
போதாது போதாது.. ஓடு நிற்காமல் ஓடு!!! -Anton


29 மார்ச் 2012

பேராசை!

மனம் என்றொரு குழந்தை யதன்
வனம் ஆசையின் மடியில் - எத்தனை
கனம் பெற்றும் தீருமா இந்த
தனம் தேடும் பற்று???? -Anton

24 செப்டம்பர் 2011

எப்படி இது சாத்தியம்???

அழகிய செழித்த மரத்தை கண்டேன்!
அற்புத சூழல் கொண்டதென என்ன!
அசிங்கதில் சிங்கமாய் நிற்க வியந்தேன்!
அதிசய படைப்பின் தத்துவம் என்னவோ?? -Anton23 செப்டம்பர் 2011

யாவரும் ஒன்றே!!

புலி யானதால் வலி யரியாயோ?
எலி யானோரை மலி வென்றாயோ?
கலி யுலகிலுன் ஒலி யோங்கமேலே-
நலி உண்டு பலி யாவாய்! -Anton    


வாழ்க்கையே ஒரு ஊஞ்சல்!

வாழ்க்கை ஒரு ஊஞ்சலடா!
விதிதான் அதன் பலகையடா!
நல்லதும் தீயதும் இரு கயிரடா!
சமநிலை காப்பது இறைவனடா! 
ஏற்க மறுப்பதுமடை மனிதமனமடா!


  


துன்பம் வருங்கால் சோர்ந்திடலாகுமோ?
வெற்றி பெருங்கால் செருகுறலாகுமோ??
தோல்வியின்றி வெற்றி காணலாகுமோ??? -Anton